dilluns, 31 de gener de 2011

ICV-EUiA demana que si el banc es queda amb l’habitatge, el deute quedi saldat

La portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA, Quiteria Guirao, ha presentat una moció per a què l’Ajuntament de Mataró es pronunciï sobre la reforma de la Llei Hipotecària, en defensa de les famílies que no poden fer front al pagament dels seus deutes hipotecaris i en contra dels desnonaments. La moció es debatrà al Ple de la propera setmana.

Aquesta moció pretén regular la figura de la dació en pagament (lliurar el pis per eliminar el deute contret) i proposar mètodes alternatius per evitar els desnonaments, com ara el manteniment de l’habitatge en règim de lloguer o d’usdefruit vitalici, o bé la renegociació del deute.

Per a ICV-EUiA l’actual Llei “és totalment injusta, esbiaixada i deixa indefenses i contra les cordes a més de 300.000 famílies que veuen com els prenen la casa i encara han de seguir pagant un deute inassumible”. A més, segons Guirao, els ajuntaments també es veuen afectats per aquesta situació d’injustícia, ja que són ells els qui han de posar recursos econòmics i mesures socials extraordinàries per a ajudar les famílies desnonades i “al final, novament, amb els diners de tots, paguem la crisi que han provocat uns pocs poderosos”.

La proposta que es presentarà a Mataró és, per a ICV-EUiA, “una qüestió de principis, d’equitat i justícia social, i de començar a regular d’una vegada per totes el sistema financer que ens ha sumit en aquesta crisi”.

dimarts, 25 de gener de 2011

L’Escola Municipal de Música de Mataró i la Sala Cabanyes signen un conveni de col·laboració

La presidenta de l’Institut Municipal d’Educació (IME), Conxita Calvo (regidora d'ICV-EUiA), i el president de la Sala Cabanyes, Toni Grané, han signat avui un protocol de col·laboració entre l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) i la Sala Cabanyes per iniciar un camí de col·laboració conjunt ja que consideren que tenen interessos comuns.

El conveni marca els compromisos de les dues entitats pel que fa a la programació habitual de la Sala Cabanyes, a la realització dels Pastorets i d’altres iniciatives de l’EMMM.

Programació habitual de la Sala Cabanyes
La Sala Cabanyes presentarà a l’EMMM, amb un mínim d’un curs d’antelació, la programació teatral i d’activitats que tingui prevista i el nom dels directors de cadascuna de les obres. Amb aquest document, l’EMMM podrà estudiar la programació i assumir els compromisos que consideri oportuns per a cada projecte, en relació a la direcció musical, la direcció de cors, la realització d’arranjaments, la participació de corepetidors i músics acompanyants, i la participació d’instrumentistes en conjunts i formacions orquestrals, entre d’altres.

La col·laboració de l’EMMM en la programació de la Sala es determinarà en funció de les necessitats, la complexitat i la idoneïtat de cadascun dels projectes, d’acord amb els objectius pedagògics i la disponibilitat de recursos del centre. El director musical, d’acord amb el director artístic, formarà el seu equip de treball triant les persones més adequades entre els elements actius de la Sala i l’alumnat i col·laboradors provinents de l’EMMM, indistintament i segons el seu criteri. Els càstings i audicions per a músics, cantants i actors es notificaran igualment amb antelació suficient a l’EMMM per tal que aquesta en faci difusió i que tot aquell que ho desitgi pugui participar.

Els Pastorets
La Sala Cabanyes elegeix per períodes de dos o tres anys el director artístic d’Els Pastorets i aquest al director musical, per a l’elecció del qual la Sala, a través del director artístic, consultarà l’EMMM, que podrà suggerir candidats. La direcció musical és la responsable de la formació de l’orquestra d’Els Pastorets i tindrà en compte la possibilitat d’incorporar-hi alumnat i altres col·laboradors de l’EMMM, en la mesura que el temps i la seva competència ho facin possible.

La intenció de la Sala Cabanyes i de l’EMMM és que aquesta col·laboració pugui caminar cap a la creació d’una orquestra, com a àmbit instrumental estable en el que es pugui exercitar la pràctica musical amb regularitat, així com atendre anualment l’acompanyament musical de l’espectacle Els Pastorets de Mataró. La participació d’alumnes i col·laboradors vinculats a l’EMMM en aquest espectacle es realitzarà en les mateixes condicions que per a la resta de músics i comptarà amb reconeixement a efectes acadèmics per part de l’EMMM.

La Sala Cabanyes destinarà a l’orquestra d’Els Pastorets el pressupost que hi assigna anualment.
Els càstings per a cantants i actors es notificaran igualment amb antelació suficient a l’EMMM per tal que aquesta en faci difusió i hi puguin participar totes aquelles persones que ho desitgin.

Iniciatives de l’EMMM i comissió de seguiment
L’EMMM haurà de proposar anualment a la Sala Cabanyes aquelles iniciatives de col·laboració conjuntes que consideri oportunes perquè així les pugui incorporar a la seva programació. La Sala Cabanyes té una coral pròpia que està oberta a la participació i també als alumnes de l’EMMM. La Sala Cabanyes també donarà accés a l’EMMM al seu arxiu de partitures així com als seus espais en la mesura que estiguin disponibles.

La vigència del protocol de col·laboració és d’un any però si cap de les parts diu el contrari, es prorrogarà automàticament per períodes d’un any.

Per concretar els temes concrets de la col·laboració així com per fixar els plans d’actuació conjunta, es constitueix una comissió mixta de seguiment formada per la directora de l’IME; el director, el coordinador d’activitats i un professor coordinador d’activitats de l’EMMM; i el president, el director de producció, el cap de programació i el responsable de formació de la Sala Cabanyes.


Font: Ajuntament de Mataró

dijous, 13 de gener de 2011

ICV-EUiA defensa els interessos del comerç de proximitat de Mataró al Parlament

El parlamentari mataroní d'ICV-EUiA, Salvador Milà, ha formulat dues preguntes al nou Govern de la Generalitat entorn la pretensió de l'Ajuntament de La Roca del Vallès de convertir-se en municipi turístic per a poder obrir el centre comercial "La Roca Village" tots els diumenges i festius de l'any, tema que ha suscitat les queixes, entre d'altres, de la Unio de Botiguers i Comerciants de Mataró, que veu darrera aquesta pretensió més interessos de les operadores internacionals de "La Roca Village", que no pas interessos turístics del país.

Les preguntes són les següents:

Quina posició pensa adoptar el Govern de la Generalitat davant la petició feta per l’Ajuntament de la Roca del Vallès per convertir-se en municipi turístic per tal de permetre que el centre comercial de La Roca Village pugui obrir tots els diumenges i festius de l’any ?

Està d’acord amb l’opinió expressada per la Unió de Botiguers de Mataró i de diversos municipis del Vallès Oriental en el sentit que aquesta petició respon a les “pressions” de l’operador internacional de la Roca Village i no pas a una veritable caracterització del municipi de la Roca del Vallès com a turístic ?